Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсандэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол
дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газарТалбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

Таны дэмжлэг

Таны дэмжлэгт баярлалаа

Монголд тахийг сэргээн нутагшуулж байгаа төслийн санхүүжилтийг бий болгоход хандив өргөх, гишүүнээр элсэн бидэнд туслалцаа үзүүлнэ үү

  • хандив
  • гишүүнчлэл

таны тусламж тухайн экосистем, хүрээлэн буй орчныг бүхэлд нь хамгаалахад зориулагдана


 

Олон Улсын Тахь Группын
Монгол дахь Товчоо

Net Capital оффисын байр, 3-р давхар
Сүхбаатарын гудамж 14

6-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг
Улаанбаатар хот-15141
Монгол улс
Tel:
+976 77112031
itgmon@gmail.com
takhifriends@gmail.com

Данс:

MNT 49924 8691

USD 49911 4883


хандив өгөх

Санхүүжилт

Төсөл нь ОУТГ болон Монголын засгийн газраас санхүүждэг

Төсөл нь ОУТГ болон Монгол Улсын Засгийн газраас санхүүждэг. БОНХЯамнаас хамгаалалттай газрын ажилчдын цалин, захиргааны болон байгаль хамгаалах зардлыг гаргах бөгөөд тахь нутагшуулах, судалгаа, эрдэм шинжилгээ, орон нутгийг дэмжихтэй холбоотой урсгал зардлыг ОУТГ-с санхүүжүүлдэг. Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын Засгийн газраас байгаль хамгаалах улсын тусгай хамгаалалттай газрын захиргааны төсөв санхүүжилтийг нэмэгдүүлж байгаа нь зохих үр дүнгээ өгч байна.

ОУТГ нь төсөлд шаардлагатай санхүүжилтийг “Тахийн нөхөд” сангаараа дамжуулан хуримтлуулдаг.  Мөн тусдаа биеэ даасан дэд төслүүдийг ОУТГ тусдаа санхүүжилтээр хэрэгжүүлдэг. Мөн эрдэм шинжилгээний чухал төслүүдийг мөн  дэмжин санхүүжүүлдэг.

Хандивлагчдийн дэмжлэг

Томоохон хандивлагч байгууллагууд нь ОУТГ-ын үйл ажиллагаанд ихээхэн дэм болдог юм.
  • Тэд ихэвчлэн төлөвлөгөөнд багтсан ямар нэг зорилтот ажилд хөрөнгө оруулах бөгөөд шууд Монгол улсад хөрөнгө оруулж орон нутагт хэрэгжүүлж буй төсөлд оролцдог.
  • ОУТГ-ын хөрөнгө оруулалт, зарцуулалт, зорилгоо хэрхэн биелүүлсэн байдал нь санхүүгийн жилийн тайлангаар тодорхой харагддаг.

Тахийн нөхөд сан

Бид Монголд "Тахийн нөхөд" сангаар дамжуулан хөрөнгө цуглуулж тахийг сэргээн нутагшуулах буянт ажилд Монголчуудыг идэвхтэй оролцохыг уриалж байна! 

Биеэ даасан аудитын шалгалт

Сайн дураар аудитын шалгалт хийгддэг
Peter Haller Treuhand AG
Wintersingerstrasse 26A
4312 Magden