Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газарТалбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсандэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол
дэлгэрэнгүй

Таны дэмжлэг

Таны дэмжлэгт баярлалаа

Монголд тахийг сэргээн нутагшуулж байгаа төслийн санхүүжилтийг бий болгоход хандив өргөх, гишүүнээр элсэн бидэнд туслалцаа үзүүлнэ үү

  • хандив
  • гишүүнчлэл

таны тусламж тухайн экосистем, хүрээлэн буй орчныг бүхэлд нь хамгаалахад зориулагдана


 

Олон Улсын Тахь Группын
Монгол дахь Товчоо

Net Capital оффисын байр, 3-р давхар
Сүхбаатарын гудамж 14

6-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг
Улаанбаатар хот-15141
Монгол улс
Tel:
+976 77112031
itgmon@gmail.com
takhifriends@gmail.com

Данс:

MNT 49924 8691

USD 49911 4883


хандив өгөх

Говийн Б хэсэг дэх ОУТГ-ын төслүүд

Байгаль Хамгаалал болон Нийгэм эдийн засгийн төслүүдийн нэг Тахь сэргээн нутагшуулах төсөл

Олон Улсын Тахь Группийн төсөл

Олон Улсын Тахь Группийн төслийн эхний зорилго нь Прежвалскийн адууг дахин нутагшуулахад анхаарч байв. Хэдий тийм боловч энэ амжилтанд хүрэхийн тулд хамгаалалт, байгаль орчны тогтвортой байдал нь тулгамдсан асуудал болсон. Их Говийн “Б” хэсгийг амжилттай удаан хугацаанд хамгаалсны үр дүнд Тахь нь тэргүүлэгч зүйл болж чадсан. Олон Улсын Тахь Групп нь орон нутгийн иргэдтэй илүү ойр хамтран ажилладаг ба Монгол улсын Засгийн газар болон бусад хамтрагчидтай хамтран ажилладаг.

Одоогийн төсөл нь дараах асуудлууд дээр анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна:


  •       Тахийн популяцын менежмент өргөн цар хүрээ (Төв Ази)
  •       ГИДЦГазрын “Б” хэсгийн менежмент төлөвлөгөөний хэрэгжилт 
  •       Нийгэм эдийн засгийн хөгжил
  •       Нүүдлийн зүйлүүдийн хувьд хамгаалалтай бүс нутгуудыг өргөжүүлэх (Энх Тайваны Үндэсний Парк)