Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газарТалбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол
дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсандэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол

дэлгэрэнгүй

Таны дэмжлэг

Таны дэмжлэгт баярлалаа

Монголд тахийг сэргээн нутагшуулж байгаа төслийн санхүүжилтийг бий болгоход хандив өргөх, гишүүнээр элсэн бидэнд туслалцаа үзүүлнэ үү

  • хандив
  • гишүүнчлэл

таны тусламж тухайн экосистем, хүрээлэн буй орчныг бүхэлд нь хамгаалахад зориулагдана


 

Олон Улсын Тахь Группын
Монгол дахь Товчоо

Net Capital оффисын байр, 3-р давхар
Сүхбаатарын гудамж 14

6-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг
Улаанбаатар хот-15141
Монгол улс
Tel:
+976 77112031
itgmon@gmail.com
takhifriends@gmail.com

Данс:

MNT 49924 8691

USD 49911 4883


хандив өгөх

Ардчилал байгаль хамгаалалд туслах нь

Засгийн газрын байгаль хамгаалах бодлого нь аймаг болон орон нутгийн удирдлагуудаар дамжин хэрэгжин. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын Засгийн газар нь хууль болон менежмент төлөвлөгөөгөөрөө дамжуулан хуулиар тогтоосон үндсэн чиг үүргийг өгдөг. Мөн ГИДЦГ-ын Б хэсэг болон ДЦГазруудад санхүүжилт хийдэг бөгөөд энэ арга барилаар хамгаалалттай газрын үйл ажиллагаа явагдаж байна. 

Төвлөрлийг сааруулах, шууд ардчлалыг хэрэгжүүлэх санхүүжилтийг захиран зарцуулах эрх мэдлийг орон нутагт өгөх нь чухал.

Тахь нь үндэстний “бахархал” зүйл юм

Зүүнгарын хувьд  тахь бол олон нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн “Бахархал” зүйл юм. Тахь нутагшуулах ажлын хүрээнд тус бүс нутагт бусад зүйл амьтдын судалгаа, орон нутгийг дэмжих өргөн далайцтай үйл ажиллагаа явагдаж байна. 


Орон нутгийн болон бүс нутгийн төлөөлөгчидтэй хамтарсан хурал

Тахийн талд дархан газрын менежмент төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой  оролцогч талуудыг бүгдийг хамруулсан зөвлөлгөөнийг 2 удаа зохион байгуулсан. Уг  хурал нь оролцож байгаа хүн бүрт өөрсдийн туршлагаа солилцох бололцоог олгох төдийгүй яаралтай шийдвэрлэх ёстой асуудлыг хэлэлцэнэ. Энэ үед паркийн удирдлагуудын хувьд сэтгэл зовнисон зүйл болон санал бодлоо солилцох сүлжээний харилцааг бий болгон хоорондоо холбоотой байх боломжийг олгоно.2012 оны хурлаас гарсан үр дүн 

- Сайн хамтын ажиллагаа

- Оролцоо болон бүтцийн эерэг дэвшил