Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол
дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газарТалбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсандэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол

дэлгэрэнгүй

Таны дэмжлэг

Таны дэмжлэгт баярлалаа

Монголд тахийг сэргээн нутагшуулж байгаа төслийн санхүүжилтийг бий болгоход хандив өргөх, гишүүнээр элсэн бидэнд туслалцаа үзүүлнэ үү

 • хандив
 • гишүүнчлэл

таны тусламж тухайн экосистем, хүрээлэн буй орчныг бүхэлд нь хамгаалахад зориулагдана


 

Олон Улсын Тахь Группын
Монгол дахь Товчоо

Net Capital оффисын байр, 3-р давхар
Сүхбаатарын гудамж 14

6-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг
Улаанбаатар хот-15141
Монгол улс
Tel:
+976 77112031
itgmon@gmail.com
takhifriends@gmail.com

Данс:

MNT 49924 8691

USD 49911 4883


хандив өгөх

Олон улсын тахь групп /ОУТГ/

Тахийг сэргээн нутагшуулснаар түүний амьдрах орчныг цогцоор хамгаалж эхэллээ

Төслийн зорилго

1999 онд Олон Улсын Тахь Групп Швейцарь болон Монгол улсад төрийн бус олон нийтийн байгууллагын статустайгаар байгуулагдаж тахь сэргээн нутагшуулах төслийг IUCN-ын журам,  дүрмийн дагуу үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж ирсэн. Олон Улсын Тахь Группын үйл ажиллагааны үндэс нь Монгол улсын Засгийн газартай байгаль хамгаалах урт хугацааны гэрээ байгуулж амжилттай хамтран ажиллаж байгаа явдал юм.

ОУТГ-ын зорилго нь говийн экосистем амьтдын амьдрах орчныг бүхэлд нь хамгаалах, ГИДЦГ-ын Б хэсгийг Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны журмын дагуу шим мандлын нөөц газрын түвшинд хамгаалах явдал юм.

Тахийн төсөл нь дараах зорилтыг биелүүлэхээр хичээн ажиллаж байна:

 • Бүс нутгийн хөгжлийг дэмжин хамтран ажиллах
 • Орон нутгийн иргэдийн нийгэм эдийн засгийн байдлыг дэмжих, туслах
 • Монгол Улсад тахийн талаарх мэдээ, мэдлэгийг нэмэгдүүлэн бий болгох
 • Амьтны хүрээлэнд байгаа тахиудийг төв Ази руу тээвэрлэн хүргэх бэлэн байдлыг хангах
 • Тахийн тээвэрлэлтийг зохион байгуулах
 • Амьтдыг сэргээн нутагшуулахад туслах, байгальд зэрлэг амьтад, тахийн биеэ даан амьдрах чадварыг бий болгох
 • Тахийн мониторинг судалгаа болон арчилгаа маллагааны ажлыг хариуцах 
 • Төслийг олон улсад сурталчлах, мэдээлэх
 • Тахийг сэргээн нутагшуулах ажлыг бусад байгууллагууддтай холбож, хамтран ажиллах
Тахь групп нь ашгийн бус байгууллага бөгөөд худалдааны ямар нэгэн зорилго байхгүй.

Олон Улсын Тахь Групп

нийгэмлэгийн
Монгол дахь Товчоо
(ITG-Mongolia)

Net Capital оффисын байр, 3-р давхар
Сүхбаатарын гудамж 14

Чингэлтэй дүүрэг
Улаанбаатар хот-15141
МОНГОЛ УЛС

Tel.
+976 77112031
E-Mail: itgmon@gmail.com