Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсандэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газарТалбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол
дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Таны дэмжлэг

Таны дэмжлэгт баярлалаа

Монголд тахийг сэргээн нутагшуулж байгаа төслийн санхүүжилтийг бий болгоход хандив өргөх, гишүүнээр элсэн бидэнд туслалцаа үзүүлнэ үү

  • хандив
  • гишүүнчлэл

таны тусламж тухайн экосистем, хүрээлэн буй орчныг бүхэлд нь хамгаалахад зориулагдана


 

Олон Улсын Тахь Группын
Монгол дахь Товчоо

Net Capital оффисын байр, 3-р давхар
Сүхбаатарын гудамж 14

6-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг
Улаанбаатар хот-15141
Монгол улс
Tel:
+976 77112031
itgmon@gmail.com
takhifriends@gmail.com

Данс:

MNT 49924 8691

USD 49911 4883


хандив өгөх

Нийгэм эдийн засгийн хөгжил

Байгаль хамгаалалд зориулсан тогтвортой хөгжлийг дэмжих төслүүд

Хоршоолол болон орон нутгийн нөхөрлөлүүдийг бэхжүүлэх

Италийн төрийн бус байгууллага болох Ойкосын ажилтан Александра Конпалониери нь мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, орлогын эх сурвалжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2010 онд Тахийн талд ажилласан. Тухайн бүс нутагт мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, эсгий бүтээгдэхүүн болон модон сийлбэрийн урлан бий болгосон.

Мөн тэрээр Соёомбо болон Биж багийн оршин суугчдыг өөр хоорондоо хамтран ажиллахад дэмжлэг үзүүлсэн. Түүнчлэн Ойкос нь эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх тал дээр ажилласан. Энэ байгуулагаас жуулчдад зориулсан гэрүүдийг бүрэн таваилгын хамт бэлэглэн  аялал жуулчлал хөгжүүлэх эхлэлийг тавьсан.

Энэхүү төсөл нь ГИДЦГазрын “Б” хэсэг дэхь Олон Улсын Тахь Групп, Прагын амьтны хүрээлэн болон Чехийн Хөгжлийн Агентлагийн дэмжлэгтэйгээр үргэлжлэн хэрэгжсээр байна.