ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол
дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсандэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газарТалбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

Таны дэмжлэг

Таны дэмжлэгт баярлалаа

Монголд тахийг сэргээн нутагшуулж байгаа төслийн санхүүжилтийг бий болгоход хандив өргөх, гишүүнээр элсэн бидэнд туслалцаа үзүүлнэ үү

  • хандив
  • гишүүнчлэл

таны тусламж тухайн экосистем, хүрээлэн буй орчныг бүхэлд нь хамгаалахад зориулагдана


 

Олон Улсын Тахь Группын
Монгол дахь Товчоо

Net Capital оффисын байр, 3-р давхар
Сүхбаатарын гудамж 14

6-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг
Улаанбаатар хот-15141
Монгол улс
Tel:
+976 77112031
itgmon@gmail.com
takhifriends@gmail.com

Данс:

MNT 49924 8691

USD 49911 4883


хандив өгөх

Ирээдүйн тулгамдсан бэрхшээлүүд

Түлшний эх үүсвэрүүд

Малчид нүүдэлчид ихэвчлэн хуурай аргалыг гэрээ халаах болон хоол хийх зорилгоор түлш болгон ашиглана. Говийн Их Дархан газрын “Б” хэсэг дэх хүмүүс түлшний олдоц, хомсдлоос шалтгаалан  загийг түлшинд хэрэглэдэг. Олон Улсын байгаль хамгаалах сан Загийг (Saxaul) нэн ховордсон зүйл хэмээн бүртгэсэн. ГИДЦГазрын “Б” хэсгийн менежмент төлөвлөгөөнд загийг түлшинд хэрэглэхийг хориглож, хамгаалахын тулд энергийн өөр эх сурвалжийг ашиглах хэрэгтэй гэж тусгаж өгсөн юм. Заг нь хэдий хамгаалалтанд байгаа боловч тухайн бүс нутагтаа устаж үгүй болох аюулд хүрээд байна.

Орлогын бусад үүсвэрүүд

Нүүдэлчид нь ямаа, тэмээ, үхэр, морь хонь зэрэг мал аж ахуйгаа түшиглэн амьдарна. Ийм байдлаар тухайн айл хэрэгцээт хүнсний бүтээгдэхүүн болох мах, сүү, ноолуур болон эсгий зэргийг гарган авна. Орлогын хамгийн чухал эх үүсвэр нь ямааны ноолуур юм.

Өнгөрсөн хугацааны цаг агаарын эрс тэс байдлаас шалтгаалан амьжиргааны эх үүсвэрээ алдаж байгаа нь орлогын өөр эх сурвалж олох шаардлагатайг харуулж байна. Аймаг, сум зэрэг засаг захиргааны нэгжийн хувьд төвлөрөлт нь харьцангүй бага бөгөөд нутгийн оршин суугчдын хувьд ажлын байр харьцангүй их. 

Жижиг төслүүдийг орчны бүсэд хэрэгжүүлэх нь

Түүнчлэн ITG  нь Istituto Oikos  болон Чехийн хөгжлийн агентлагтай хамтран Монголын уламжлалт гар урлал, эсгий эдлэл, хивс, нэхий эдлэл болон модон сийлбэр зэрэг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн худалдаж байна.

Нүүдэлчид нь ийм байдлаар мал аж ахуйгаас гадна хоёрдогч орлогын эх үүсвэрээр хангагдсан. Үүнээс гадна улс төр болон эдийн засгийн хувьд харилцаагаа өргөжүүлэх өргөн боломжтой.

Хулгайн ан

Говийн “Б” хэсэгт хулан болон хар сүүлт зээрийн хулгайн ан ихсэж байна. Олон Улсын Тахь Групп болон орон нутгийн иргэд мөн Монголын Байгаль орчин Аялал жуулчллын Яамтай хамтран байгаль хамгаалагч нарт ГИДЦГазрыг хэрхэн хамгаалах тухай тогтмол сургалт зохион байгуулж байна.

Хууль бус уурхай

ГИДЦГазрын “Б” хэсэг нь ашигт малтмалын нөөц ихтэй бүс нутагт оршдог. Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газарт ашигт малтмал олборлохыг хориглосон байдаг. Гэвч энэ бүс нутагт хувиараа алт олборлогчид үзэгдэх болсон бөгөөд хоёр ч газар алт олборлолтын зөрчил илэрсэн.

Хамгаалалттай бүс нутгийн хувьд хувиараа алт олборлогчид нь аюул занал учруулж байна. Эргүүлүүдийн тоо бага байгаа нь тэднийг үйлдэл дээр нь барьж авахад хангалтай хүрэлцдэггүй.