ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газарТалбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол
дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсандэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

Таны дэмжлэг

Таны дэмжлэгт баярлалаа

Монголд тахийг сэргээн нутагшуулж байгаа төслийн санхүүжилтийг бий болгоход хандив өргөх, гишүүнээр элсэн бидэнд туслалцаа үзүүлнэ үү

  • хандив
  • гишүүнчлэл

таны тусламж тухайн экосистем, хүрээлэн буй орчныг бүхэлд нь хамгаалахад зориулагдана


 

Олон Улсын Тахь Группын
Монгол дахь Товчоо

Net Capital оффисын байр, 3-р давхар
Сүхбаатарын гудамж 14

6-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг
Улаанбаатар хот-15141
Монгол улс
Tel:
+976 77112031
itgmon@gmail.com
takhifriends@gmail.com

Данс:

MNT 49924 8691

USD 49911 4883


хандив өгөх

Тахь нутагшуулах бусад төслүүд

Монгол Улсад Тахийн талаас гадна 2 газар тахь нутагшуулах төсөл хэрэгжиж байна

Хустайн нуруу

Хустай цогцолбор газар нь Монгол орны төв хэсэг байршдаг Голландын иргэн Ингэ, Ян Баумоны санаачлагаар байгуулагдсан бөгөөд Монголын байгаль орчныг хамгаалах холбоотой хамтран төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн.

Тэнд тахь нутагшуулах  төсөл, мониторинг судалгаа нь харьцангуй сайн шинжлэх ухааны аргазүй, удирдлагаар хийгдэж байгаа. Ойролцоогоор 260 гаруй тахь энэ хамтгаалалттай нутаг байгаа. Төсөл нь Голландын засгийн газрын дэмжлэгээр санхүүжигддэг.

Хомын тал

Сэргээн нутагшуулах идэвхтэй судалгаа хийсний дүнд Францын байгаль хамгаалах сан 2004-2005 онд 22 тахь Хомын талд авчирсан.

Үржлийн ахимаг насны гүү нь төллөгүй байснаас сүргийн өсөлт төслийн эхэн үед удаан байсан ба одоо бага залуу гүүнүүд унагалж эхэлснээр сүрэг өсөж байгаа. Прагийн амьтны хүрээлэнгээс мөн тахь /нэг азарга, 3 гүү/ тээвэрлэн хүргэсэн. Одоо 34 тахь байгаа.

Казакстан

Анхны сэргээн нутагшуулах ажил 2003 онд Германы Мюнхэн хотоос тахь аваачсанаар эхэлсэн.

Гэсэн хэдий ч Алтан Эмээл газар тахь нутагшуулах ажил төдийлөн амжилт олж чадаагүй байна. Мюнхэн, Нюрнбэргын амьтны хүрээлэн дахин өөр газарт тахь нутагшуулахаар төлөвлөж байгаа.