Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол
дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газарТалбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсандэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Таны дэмжлэг

Таны дэмжлэгт баярлалаа

Монголд тахийг сэргээн нутагшуулж байгаа төслийн санхүүжилтийг бий болгоход хандив өргөх, гишүүнээр элсэн бидэнд туслалцаа үзүүлнэ үү

  • хандив
  • гишүүнчлэл

таны тусламж тухайн экосистем, хүрээлэн буй орчныг бүхэлд нь хамгаалахад зориулагдана


 

Олон Улсын Тахь Группын
Монгол дахь Товчоо

Net Capital оффисын байр, 3-р давхар
Сүхбаатарын гудамж 14

6-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг
Улаанбаатар хот-15141
Монгол улс
Tel:
+976 77112031
itgmon@gmail.com
takhifriends@gmail.com

Данс:

MNT 49924 8691

USD 49911 4883


хандив өгөх

Тахийн популяцийн менежмент

Төв Азийн тахийн популяцын өсөлтийн зохицуулалт

Хэд хэдэн богино хугацааны зорилготой урт хугацааны төлөвлөгөө

ОУТГ-с тахийн популяцийн менежментийн урт хугацааны өргөн хүрээг хамарсан төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж байна. 2010 оны ноцтой хорогдлын дараагаар популяцын өсөлтийн хурд дээр анхаарлаа хандуулж эхэлсэн. Үлдсэн гүүний төллөлтийг тухайн улиралд 50% иар нэмэгдүүлэх. ITG-ийн дунд хугацааны зорилго нь Төв Азийн популяциудыг хоорондын хамтын ажиллагааг бий болгоход анхаарах явдал юм.

Хятад болон Чех улсаас нутагшуулж буй шинэ тахиуд

2012 онд анх удаа Хятад улсын Жимсайрын тахь үржүүлгийн төвд тэжээж байсан 4 азрагыг ГИДЦГазрын “Б” хэсэгт автомашинаар тээвэрлэн авчирсан бөгөөд энэ нь Хятад, Монгол улсууд анх удаа зэрлэг амьтан солилцсон түүхэн ач холбогдол бүхий үйл ажиллагаа болсон. Мөн онд Чехийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр Прагийн амьтны хүрээлэнгээс 2012-2016 онуудад ГИДЦГазрын “Б” хэсэгт буй 27 гүү тээвэрлэн ачирсан ба энэ жил мөн нэмж 4 гүүг тээвэрлэн авчрахаар бэлтгэл ажлаа хийж байна.