Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсандэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газарТалбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол
дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Таны дэмжлэг

Таны дэмжлэгт баярлалаа

Монголд тахийг сэргээн нутагшуулж байгаа төслийн санхүүжилтийг бий болгоход хандив өргөх, гишүүнээр элсэн бидэнд туслалцаа үзүүлнэ үү
  • хандив

  • гишүүнчлэл
таны тусламж тухайн экосистем, хүрээлэн буй орчныг бүхэлд нь хамгаалахад зориулагдана


Олон Улсын Тахь Групп нийгэмлэгийн
Монгол дахь Товчоо
Тахийн нөхөд сан
Net Capital оффисын байр, 3-р давхар
Сүхбаатарын гудамж 14

Чингэлтэй дүүрэг
Улаанбаатар хот-15141
Монгол улс
Tel:
+976 77112031
itgmon@gmail.com
takhifriends@gmail.com


Тахийн нөхөд сан

ХААН Банк
данс: 5166 4298 97 ₮


хандив өгөх

Хил дамнасан хамгаалалттай нутаг

Байгалийн нөөцийн олон талт бодлогууд

Өргөн уудам газар нутаг нь тахийн амьдрахад тустай

ОУТГ нь олон улсын бүс нутгийн хамгааллын бодлогын дагуу тахь, хавтгай зэрэг ховор амьтдын амьдрах өргөн уудам бүс нутгийг тогтвортой удаан хугацаагаар хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгын үүднээс хил дамнасан тогтвортой хамгаалалттай нутаг байгуулахаар хичээж байна.


ОУТГ нь төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд тахь сэргээн нутагшуулах төсөлд оролцогч бүх талуудын хамтын ажиллагааг зохион байгуулах, удирдах ажлыг хийж байна. Ингэснээр хөрөнгө оруулалт, түүний зарцуулалтанд анхаарал, хяналт тавин ажилладаг.