Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсандэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол
дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монгол

дэлгэрэнгүй

Тахь

Монголын онгон зэрлэг амьтан


ГИЦДГ-ын Б хэсэг 235 тахьтай
1992 оноос буцаан авчирсан

дэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газар


Талбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

ГИДЦГ-ын Б хэсэг

Шим мандлын нөөц газарТалбай   9000 км.кв
Өндөршил   Далайн түвшнээс
дээс 1000 орчим м өндөр


Баруун өмнөд Монголдэлгэрэнгүй

Таны дэмжлэг

Таны дэмжлэгт баярлалаа

Монголд тахийг сэргээн нутагшуулж байгаа төслийн санхүүжилтийг бий болгоход хандив өргөх, гишүүнээр элсэн бидэнд туслалцаа үзүүлнэ үү

  • хандив
  • гишүүнчлэл

таны тусламж тухайн экосистем, хүрээлэн буй орчныг бүхэлд нь хамгаалахад зориулагдана


 

Олон Улсын Тахь Группын
Монгол дахь Товчоо

Net Capital оффисын байр, 3-р давхар
Сүхбаатарын гудамж 14

6-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг
Улаанбаатар хот-15141
Монгол улс
Tel:
+976 77112031
itgmon@gmail.com
takhifriends@gmail.com

Данс:

MNT 49924 8691

USD 49911 4883хандив өгөх

Судалгаа

Зэрлэг амьтадыг нутагшуулахад дэлгэрэнгүй судалгаа хэрэгтэй

INCN-ын стандартын дагуу судалгаа


Байгаль хамгаалалын олон улсын холбоо нь зэрлэг амьтдыг нутагшуулахын тулд дагалдах дэлгэрэнгүй судалгаануудыг шаарддаг. 1999 онд Тахийн талд судлаачдад зориулсан судалгааны төвийг барьсан. Энэ хугацаанд IUNC-ийн стандартыг хангасан судалгааг нэлээд их хийсэн.


Ингэснээр тахь болон зэрлэг амьтдын амьдрах орчин, зан төрхийн талаарх дэлгэрэнгүй судалгааг хийх нөхцөл бүрдүүлж өгсөн.

Вена болон Улаанбаатарын их сургуулиудын хоорондын хамтын ажиллагаа


Судалгааг Венийн Мал эмнэлгийн ангаах ухааны Их сургуулийн амьд байгаль экологийн судалгааны институт зохион байгуулна.


Prof. Dr. Chris Walzer болон Dr. Petra Kaczensky нарийн удирдлага доор Улаанбаатар болон бусад их сургуулиуд, залуу судлаачидтай хамтран эрдэм шинжилгээний судалгаа шинжилгээг хийж байна.

Тухайн орон нутагт


Тухайн орон нутагт судлаачид тогтмол байршин судалгаа шинжилгээг урт хугацаанд тогтмол хийх тахийг сэргээн нутагшуулахийн үндэс болох юм. Энэ нь ГИДЦГазрын “Б” хэсгийн хамгаалалттай нутгийн дүрэм журам болон хөгжилд чухал үүрэгтэй.


Нутгийн хамгаалагчид тахийн популяци болон хамгаалалтын бүс нутагт дүрмийн дагуу хяналтыг хийдэг. 

Газарзүйн мэдээллийн сургалт


Байгаль хамгаалагчид хамгаалалттай нутгийг хамгаалахын зэрэгцээ тахийн сүргийг ажиглан судалж байна.

Урт хугацааны зорилгод Монголын үүрэг хариуцлага


Монголын судлаачид нь холбогдох байгуулагуудын хоорондын хамтын ажиллагааг зохицуулж мэдээллийг дамжуулах, өөрсдийн төслийг боловсруулан, ажиллах боломтой. О.Ганбаатар нь магистерийн судалгааны ажлаа Тахийн талд хийж хамгаалсан ба одоо ГИДЦГазрын “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргааны даргаар ажиллаж байна. Мөн тэрээр Улаанбаатар их сургууль болон FIWI –ын удирдлага доор “Тахийн талд тахь сэргээн нутагшуулах нь”  сэдвийн дагуу докторын ажлаа бичиж байна.

Мэдээ

судлаачдаас

2012 оны судалгааны тайлан Тахийн сүргийн статус